|
Kaydol
Okunma: 112868
SİZ DE UYUYANLARDAN MISINIZ? "Dünyayı Kimler Yönetiyor?" PDF Yazdır E-posta

CIA, FORD, ROCKEFELLER ve TAVİSTOCK

CIA'nın yaklaşık 50 yıldır uyguladığı en etkili toplumsal kontrol yöntemlerinden biri kamuoyunu değişik yapay uyarıcılarla ve şişme gündemlerle uyutmak ve kamoyunda beyin yıkama teknikleriyle istediği algıyı yaratmaktır. II.Dünya Savaşı sonrasında başlayıp bugüne kadar devam eden bu "algı mühendisliği", ABD ve ABD çıkarlarının gönüllü hizmetkarı durumundaki yerli işbirlikçilerin işini kolaylaştıran en önemli silahtır.

CIA'nın beyin yıkama ve algı mühendisliği gibi psiko-sosyo-kültürel savaş araçları "uyutma projesi" içinde yer alır. CIA, bu uyutma projesi için "insan hakları" ve "yardım kuruluşlarına" gizli fonlar aktarmıştır. "Eski Bir CIA yetkilisi, etkin ve prestijli vakıfların CIA'ya fon aktararak gençlik grupları, işçi sendiklaları, üniversiteler, yayınevleri vb kuruluşlara sayısız gizli operasyonlar düzenlettiğini, bunlara 1950'lerden itibaren 'İnsan Hakları Gruplarının ilave edildiğini açıklamıştır. " (Erol Bilbilik, İşgal Örgütleri, CIA, NATO, AB, 2.bs, Asya Şafak Yay, İst, 2008, s.9)

CIA, kontrol etmek istediği ülkelerde operasyon yapabilmek için Soğuk Savaş döneminin en önemli emperyalist kültürel projelerinden Ford Vakfı'nı ve Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü'nü kurmuştur.

Şeytan Üçgeni: CIA, Tavistock ve Rockefeller Vakfı

Ford Vakfı, ABD ve CIA'nın Avrupa'daki bütün gizli operasyonlarında görev almıştır. Vakfın temel amacı antiemperyalist ve ulusal sol hareketleri etkisiz kılmaktır. Guatemala'da Demokrat Arbenz ve İran'da Musatlık hükümetini deviren, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua'da açık insan hakları ihlalleri gerçekleştiren CIA'nın Ford Vakfı'dır.

CIA, toplum mühendisliğine soyunarak dünyayı ABD istekleri doğrultuusnda biçimlendirmek amacıyla ise Tavıstock İnsan İlişkileri Enstitüsü'nü kurmuştur. Enstitü, 1921'de Londra'da kurulmuştur. I ve II. Dünya Savaşı yıllarında Psikolojik Savaş Örgütü olarak çalışan Tavıstock Grubu, Rocefeller Vakfı'nın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanını genişleterek yeniden yapılandırılmıştır. Rocefeller, Tavistock'a daha geniş çaplı psikolojik savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir. (Age, s.17).

Tavistock Enstitüsü'nün ilham kaynağı ünlü psikanalist Sigmond Freud'un "İNSAN DAVRANIŞLARININ KONTROLU" konusundaki araştırmaları olmuştur. Enstitü, insan davranışlarını kontrol ederek, toplumları ABD çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Sigmond Freud

Tavistock Ensitüsü'nün ABD çıkarları doğrultusunda beyin yıkama tekniklerini John Colaman, "The Tavistock Instıtıte of Human Relations" adlı kitabında olanca açıklığıyla gözler önüne sermiştir.

John Colaman'ın,"The Tavistock Instıtıte of Human Relations" adlı kitabı


Dr John Coleman'ın CIA,Tavistock faaliyet şeması: İşte Dünyayı kimler yönetiyor? sorusunun yanıtı

Tavistock, KİTLESEL BEYİN YIKAMA TEKNİKLERİNİ ilk defa 1950'de Kore Savaşı'nda denemiştir.

"Geliştirilen, kalabalıkların kontrol metotları gizli ve halkın tepkisini çekmeyecek şekilde ABD halkı üzerinde denenmiş ve onların psikolojik tavırları tespit edilmiştir." (Age, s.18). Örneğin, 1933'de Tavistock Direktörlüğü'ne getirilen Alman Mülteci Kurt Lewin, ajanlarını düşmanalar arasına sızdırarak Harward Ünversitesi'nde geliştirilen propaganda ve beyin yıkama kampanyaları ile Amerikan halkını ABD'nin, Almanya'ya karşı savaşa girmesi için hazırlamaya çalışmıştır. (Age, s.18).

Alman Mülteci Kurt Lewin

1950'lerden sonra tüm CIA Programları TAVİSTOCK'un rehberliğinde oluşturulmuştur.

Roosevelt ve Churchill'in hava saldırılarının tümü Tavistock laburatuvarlarında kitlesel terörden elde edilen deneyimlere göre gerçekleştirilmiştir. (Age, s.18).

TAVİSTOCK'un önecelikli hedefi "halkın psikolojik gücünü kırmaktır." Bu amaçla Dünya Düzeni Diktatörlerine muhalefeti engellemek, aile bağını zayıflatarak, aile, din, onur, milliyetçilik ve seksüel davranışları çökertmek için teknikler geliştirmek Tavistock bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konulardır. (Age, s.18).

Tavistock Programları, kontrol edilecek toplumdaki "kişilerin kimlik ve ırksal mensubiyetlerinin çökertilmesine göre dizayn edilmiştir." (Age, s.19).

Tavistock stratejilerinden biri de "uyuştucu haplar" kullanılması ve "sesksüel davranışların çarpıtılmasıdır". Bu amaçla 1960'ların LSD aykırı kültürü ve öğrenci devrimi için CIA 25 milyon dolar para harcamıştır.(Age, s.19).

Bugün Tavistock, ABD'deki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmaktadır. ABD'nin dünya düzeni üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik programlar üreten 10 büyük vakıf ve bu fakıflara bağlı olan 400 kuruluş, 3000 araştırma ve düşünce kuruluşu, Tavistock'un doğrudan kontrolu altındadır.(Age, s.20)

Tavistock Enstitisü ile kol kola çalışan Rockefeller Vakfı, aklınıza hayalinize gelmeyecek projelerle dünyayı kontrol etmenin hesaplarını yapmaktadır. Örneğin, Vakıf, dünya tarımını kopntrol etmek için projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. Vakfın Direktörü Kenneth Wernimont bu projeleri Meksika ve Güney Amerika'da uygulamıştır. Programın hedefinde bağımsız çiftçiler vardır. Çiftçilerin yok edilmesi, bağımlı hale getirilmesi, üretimin bitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde dünya ABD'ye muhtaç hale getirilmek istenmektedir.(Age,s.21).Bu tarım projelerinin uygulandığı ülkelerden biri de 1950-1970 yılları arasında Türkiye'dir.(Bkz. Sinan Meydan, Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", C.2, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2012, s. 123-133).

Tavistock'un en önemli programlarından biri BEYİN YIKAMA TEKNİKLERİ'dir.Tavistock Enstitiüsü, sürekli ve kitlesel Beyin Yıkama yapmaktadır. İnsanların gerilim, korku ve endişe seli karşısında bırakılarak beyinlerinin sinirsel durumlarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır.Nitekim Tavistock'un çalışmalarıyla, Küba Füze Krizi, bibiri peşi sıra dünyanın değişik yerlerinde siyasi liderlerin öldürülmesi, ve tvlerde hergün defalarca yayınlanan kanlı ve vahşi Vietnam Savaşı görüntüleri ile sarsılan ve bunalan 1960'lar Amerikan ve dünya gençliği zihinlerini sürekli meşgul eden milliyetçilik, sosyal sorumluluk, kamu yararı, etik değerler dünyasından uzaklaştırılarak, bireyselliği öne çıkaran Rocak müzik, uyuşturucular, holiganizm ve çarpık seks dünyasında teselli bulur hale getirilmiştir.

Yıkanan Beyin

Özetle, CIA; Tavistock Enstitüsü, Ford Vakfı, Rokefeller Vakfı gibi kuruluşlarla hedef toplumları MIŞIL MIŞIL UYUTMUŞTUR, uyutmaktadır. Bu uyutmanın nasıl gerçekleştirildiği konusundaki ayrıntıları öğrenmek için "Mass Psychology: The Revolution Will Be Internalized" (Kitle Psikolojisi: Devrim içselleştirmiş Olacak) adlı sayfaya bkz.

NASIL UYUTULUYORUZ?

Uyutulucak toplum, öncelikle CIA uzmanlarınca siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik incelemelere tabi tutulur, daha sonra elde edilen veriler doğrultusunda o topluma uygun bir "uyutma paketi" hazırlanır ve bu uyutma paketi söz konusu toplumu istenilen yönde biçimlendirmek için yavaş yavaş uygulamaya konulur....
Uyutma paketi uygulamaya konulurken de çok dikkatli hareket edilir, söz konusu toplumdaki en güzide kişiler ve kurumlar seçilerek devreye sokulur... Zaman zaman bu kişi ve kurumlar bile "neye ve kime" hizmet ettiklerinden habersiz ABD ve CIA'nın gönüllü neferleri olarak toplumun uyutulması projesinde yer alırlar. Uyutma Paketi daha çok medya iletişim araçlarıyla uygulanmaktadır.

Dr. Emery, Tavistock Enstitüsü'nün projeleri doğrultusunda toplumsal UYUTMANIN üç sahfada gereçekleştiğini belirtmiştir:
1. Sahfa: Moral değerlerini yitirme (Demoralisation)
2. Safha: Zihni Bölünme (Segmentation) Bu sahfada birey, zihninde yerleşik olan ulus devlet görüşünden, birey olma içgüdüsünden kopup cemaat görüşüne geçer.
3. Sahfa: Zihni Ayrışma (Disassocation) Bu safhada birey, fantezilerle, gerçekleri birbirine karıştırıp bir anlamda "robatlaşmış bir birey" haline gelir. (Dr. Emery, "Gelecek 30 Yıl Konsept, Metot ve Antipati", Tavistock Magazine (Human Relations), ABD, 1967.)

CIA'nın başta Tavistock Ensitüsü olmak üzere oluşturduğu sosya kültürel kontrol ağ şeması

TAVİSTOCK'UN TÜRKİYE'DEKİ AKTÖRLERİ

CIA'nın, Tavistock Enstitüsü aracılığıyla "uyutma paketi" uyguladığı ülkelerden biri de 1946'dan beri ABD'nin stratejik ortağı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir... Türkiye Paketi, 1946'da hazırlanmış, Bu sırada çok sayıda ABD'li uzaman Türkiye'ye gelip Türk toplumunu, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik bakımlardan derin incelemelere tabi tutmuştur. Bu incelemeler sonunda ABD'li uzmanlarca raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlardan en önemlisi Atatürk'ün ekonomi modelini yok etmeyi amaçlayan Trunborg Raporu'dur. (Bkz. Sinan Meydan, AKL-I KEMAL,"Atatürk'ün Akıllı Projeleri", C.3, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 277 vd.) Türkiye'de bu ve benzeri raporlar doğrultusunda uyutma paketinin 1950'lerden sonra ilk uygulamaları yapılmış, 1980'lerden itibaren ise tam anlamıyla uygulanmaya başlanmıştır. Turgut Özal dönemi uyutma paketinin en iyi uygulandığı dönemlerden biridir. (Serbest Piyasa Ekonomisi adı altında devletin ekonomik varlıklarının satılmaya başlanması, dışa açılma adı altında yozlaşmanın başlaması, tüketim toplumu yaratılması, kısa yoldan köşe dönmecilik, rüşvetin yaygınlaşması vb. değerlerin aşındırılması, demokrasi ve STK adı altında cemaatçiliğin yükselişi vb.) Nitekim o dönemde kurulan ilk özel tv'inin adının Magic Box star 1 (Sihir/büyü kutusu) olması tesadüf değildir!

Bugün Türkiye'deki "uyutma paketinin" belli başlı aktörlerinin kimler ve hangi kurumlar olduğunu da siz düşünün, siz araştırın artık! Yanıtı bulmanız pek zaman almayacaktır!

"Yok böyle bir şey?" mi dediniz?

O zaman inanın bana siz de CIA' ve TAVİSTOCK'un uyuttuklarındansınız? Uyanın artık!

Sinan MEYDAN - 2010

(Kaynak gösterilmeden kullanılamaz)

 

Yorumlar  

 
+4 #37 Nazik B. 05-02-2014 14:17
Süper,
Sizin degindiginiz bazi konulari almanca okuyordum, bazi konularda sorular kaliyordu? Herhalde sizin sayenizde bütünlesme olacak.
Ne güzel sizin gibi sinirsiz düsünme kabiliyeti olan türk yazarinin var olmasi.
Alıntı
 
 
+3 #36 umutcan 07-12-2013 22:33
Sayın Sinan Meydan bu konular hakkında daha fazla yazı ve kitap yazmanızı öneriliyorum
Sevgiler, Saygılar, Başarılar
Alıntı
 
 
+6 #35 umutcan 02-12-2013 19:06
Sayın Sinan MEYDAN bu yazınızı merak ve ilgi içinde okudum sizden ricam böyle içerikli kitaplar yazmanızdır. Sevgiler, Saygılar, Başarılar.
Alıntı
 
 
+7 #34 sümeyye 28-11-2013 06:45
40 SENEDİR RAHMETLİ ERBAKAN HOCA UYANDIRMAYA ÇALIŞIRKEN NERELERDEYDİNİZ PEKİ?
Alıntı
 
 
+4 #33 Gökmen 31-10-2013 11:36
Müthiş bir makale, blogumda paylaştım, teşekkürler Sinan abi.

Bütün mesele oyunu iyi bilip, oynamamakla ilgili. Çünkü skor belli. Bilgi hem ışığımız hem de ışıktan kör olan gözlere bir ferahlık. Tek çözüm daha fazla bilmekte. Sinan MEYDAN'a sonsuz teşekkürler.
Alıntı
 
 
+4 #32 aslanparchasi 14-09-2013 10:31
"Nitekim o dönemde kurulan ilk özel tv'inin adının Magic Box star 1 (Sihir/büyü kutusu) olması tesadüf değildir!"

cümlesini tamamlayıcı olması niteliğinde; bu özel kanalın saat 24:00'dan sonra porno yayına geçmesi de tesadüf değildir. Erotik yayından bahsetmiyorum burda, bildiğiniz porno yani.
Alıntı
 
 
+12 #31 misi 17-04-2013 11:47
Böyle bir durumun varlığından haberdar olmayan ve bilgiziliklerin i değişik düşünceleriyle ifade etmeye çalışan arkadaşları anlamıyorum ,çok açık bir şekilde ifade edilmiş bir konu.Varlığı ve projeleriyle faaliyetlerini tam gaz sürdüren bir topluluk için herkesin kendi önlemini bir an önce alması birşeylerden ders çıkarması lazım açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkir ederim
Alıntı
 
 
-30 #30 Byturk 24-03-2013 06:10
asıll siz uyuyorsunuz dünyayı israil yönetiyor amerikayıda israil yönetiyor :-*

YANIT: Bu yazıyı nerenizle okudunuz? Yazıda dünyayı UGANDA yönetiyor mu deniyor? AH AH....
Alıntı
 
 
+10 #29 BERK ULUBELİ 21-03-2013 06:45
YGS sınavına girmeme çok az bir süre kaldı ancak yazılarınızı ve kitaplarınızı okumadan duramıyorum. Sayenizde birçok şeyi öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye'nin sizin gibi yazarlara ihtiyacı var özellikle Atatürk'e küfür etmenin moda olduğu bir dönemde...
Alıntı
 
 
+15 #28 EFENDİ TÜRK 23-01-2013 08:29
HANGİ CEMAAATTE RAHMET VAR GÜNÜMÜZDE HANGİSİNDE NUR CEMAATİMİ İSMAİLAĞAMI SÜLEYMANCILARMI NAKŞİBENDİMİ KUREŞAYNLIMI İSLAM TEK OLDUĞU HALDE HEPSİNİN BAŞINDA BİR AHTAPOT CIANIN AZİZ NEFERLERİ ALEMİN ŞEYTANLARI İŞBAŞINDA UYUTULAN HERŞEYDEN KENDİNİ MUAF GÖRENLER İSE ŞEYTANIN ÇOCUKLARIDIR YAZIK, RABBİMİZİN GÖNDERDİĞİ KİTAB KUR'ANI KERİM DIŞINDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN YOLUNDAN ÇIKARAK HADİSLERDEN DEĞİL SADECE ANLATILANLARDAN UYDURUK SONRADAN YAZILMA KİTABLARDAN ŞARLATANLARDAN MASONLARIN ŞIHLARINDAN ŞEYHLERİNDEN EDET UMDUNUZ KUR'ANI KERİMİ AHLAK FAZİLET İLİM VE BİLİM DALINDA GEREKTİĞİ GİBİ ANLAYABİLSEYDİK KİMSE UYUTAMAZ VE BÖYLESİNE DENSİZ ŞARLATANLAR VASIFSIZ HOCA DÜRZÜLERİDE BURALARA KADAR GELEMEZDİ
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Motorcular.com

mini2017kontrol0001881